La diversitat a la ficció televisiva

L'estudi es centra en els diferents elements que determinen el paper que tenen les persones migrades i de diversos orígens ètnics a la sèries de ficció, tant les produïdes a Catalunya com les de les altres televisions que emeten al territori.

En primer lloc, s'han tingut en compte si hi havia presencia de persones que fossin representatives d'aquest col·lectiu humà i quin era el protagonisme que tenien les sèries analitzades. Això ha fet que s'haguessin de descartar algunes de les sèries proposades en un primer moment, perquè no hi havia cap presencia d'un personatge que fos identificat com a "estranger" o "migrant".

Les sèries seleccionades es classifiquen en tres tipologies:
1. Sèries caricaturesques. En aquesta primera tipologia s'inclouen les sèries Aída i La que se avecina.
2. Sèries humorístiques. Sèries com Familia i Pelotas.
3. Sèries realistesEl Príncipe i La Riera

Finalment, els autors proposen unes recomanacions generals i específiques adreçades als guionistes, els productors, les direccions dels canals i també als responsables de càstings dels mitjans.