Reglament

Reglament de funcionament intern de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual

Article 1. Objecte
La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual aplega representants de diversos grups culturals, institucions, empreses, col·lectius professionals, grups de recerca, entitats de suport, universitats, mitjans de comunicació i altres persones i òrgans interessats en la promoció d'una millor representació de la multiculturalitat i de la diversitat en els mitjans audiovisuals de Catalunya. Té per objectiu contribuir a fomentar la convivència, el respecte, el coneixement i l'intercanvi entre persones de les diferents filiacions culturals i compartir l'experiència de la recreació i la renovació de la cultura catalana.

Article 2. Finalitats i activitats
La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual es proposa treballar per satisfer les finalitats següents:

- Reflexionar sobre la representació de la diversitat cultural als mitjans audiovisuals.

- Endegar projectes de recerca i formació, fent-ne difusió sobre el camp temàtic constituït per l'audiovisual, el fet migratori i la diversitat.

- Elaborar propostes adreçades al sector audiovisual per tal de col·laborar a la  millor promoció dels valors de la diversitat.

- Constituir un fons de materials audiovisuals de referència que s'hagin caracteritzat per la seva contribució al diàleg intercultural i la diversitat.

- Col·laborar en les actuacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya en matèria de promoció de la diversitat en l'audiovisual.

Article 3. Òrgans
Els òrgans de la Mesa són el Ple, la Permanent, la Presidència, la Presidència adjunta, les vicepresidències i la Secretaria.

Article 4. El Ple
El Ple és l'òrgan suprem de la Mesa i el formen la Presidència, la Presidència adjunta, les dues vicepresidències, la Secretaria i els membres de la Mesa. 

Les persones representants d'entitats i persones jurídiques que formin part de la Mesa poden ser revocades o substituïdes en qualsevol moment per l'entitat o persona jurídica representada, i se'n designarà la persona substituta corresponent. Si el representant està nomenat per raó del seu càrrec, serà substituït en el supòsit del seu cessament. En tots dos casos, el substitut designat ocuparà els càrrecs desenvolupats a la Mesa pel representant substituït.

Article 5. La Permanent
La Permanent de la Mesa estarà integrada per la Presidència, la Presidència adjunta, les dues vicepresidències, la Secretaria i les persones coordinadores dels grups de treball.

La Permanent té com a funcions la vigilància i l'execució dels acords del Ple i la preparació dels assumptes que s'hi hagin de tractar, que inclourà, si escau, la proposta d'acord corresponent.

Finalment, exercirà, per delegació, les funcions que li encarregui el Ple del Mesa.

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya pot fixar indemnitzacions abonables per assistir a les reunions de treball a les persones que formen part de la Permanent.

Article 6. La Presidència
La Presidència l'exerceix un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i és nomenat pel Ple del Consell.

La Presidència té les funcions següents :

a) Representar la Mesa.
b) Proposar l'ordre del dia del Ple de la Mesa.
c) Convocar les sessions, presidir-les, suspendre-les i aixecar-les, així com dirigir les deliberacions del Ple de la Mesa.
d) Visar les actes i acords del Ple.
e) Dirimir amb el seu vot els empats.
f)  Presidir la Permanent, amb les mateixes condicions que els apartats b, c i d.
g) Elaborar, conjuntament amb les vicepresidències, el Pla d'actuació de la Mesa.

Article 6 bis. La Presidència adjunta
La Presidència adjunta és exercida per un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya nomenat pel Ple del Consell.

D'entre les seves funcions, hi ha la de donar suport a la Presidència de la Mesa i de suplir-la en els casos d'absència o de malaltia.

Article 7. Les dues vicepresidències
Les dues vicepresidències són escollides entre els membres de la Mesa i les exerceixen les persones que obtinguin el vot favorable de la majoria dels membres de la Mesa. A cada membre del Ple li correspon un vot; en cas d'empat, s'ha de repetir la votació.

Les candidatures a les dues vicepresidències s'hauran de presentar per escrit a la Secretaria de la Mesa. El termini de presentació serà de 10 dies entre la recepció de la convocatòria i 48 hores abans de la reunió plenària. En cas d'absència de candidatures, la Presidència farà una proposta de nomenament que se sotmetrà a l'aprovació del Ple de la Mesa.

La Presidència nomena les dues vicepresidències, que tenen una durada de 4 anys, renovables per una sola vegada. 

Les vicepresidències tenen les  funcions següents:

a) Suplir la Presidència en els casos d'absència de la Presidència i Presidència adjunta.
b) Supervisar els grups de treball que es puguin crear a la Mesa i determinar, d'acord amb el Ple, les prioritats d'actuació. 

En els supòsits de renúncia a les vicepresidències o d'absència reiterada de la persona titular sense justificació escrita, es repetirà el procés establert en aquest article amb la finalitat de substituir-la. 

Article 8. La Secretaria
La Secretaria és nomenada per la Presidència i recaurà en una persona que formi part de l'administració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya; participa en les sessions de la Mesa amb veu, però sense vot.

Són funcions de la Secretaria:

a) Exercir les funcions pròpies de secretaria del Ple, de la Permanent i dels grups de treball, entre les quals hi ha aixecar acta de les reunions, especificant-ne les persones assistents, els assumptes de l'ordre del dia de la convocatòria i el contingut dels acords adoptats. 
b) Donar fe dels actes de la Mesa i expedir-ne certificacions quan escaigui.
c) Preparar la documentació necessària dels assumptes que cal tractar pel Ple i la Permanent.

Article 9. Grups de treball
El Ple, a instància de la Presidència, de les vicepresidències o del propi Ple de la Mesa, aprovarà la constitució dels grups de treball per aprofundir en temes específics sobre el sector de l'audiovisual. 

Els grups de treball nomenaran la figura de la persona coordinadora, la qual s'escollirà entre els membres que formen el grup de treball. Tindrà la funció d'interlocucció entre el grup de treball i la Mesa, així com d'elevar els documents realitzats i aprovats pel grup de treball, a la Presidència per tal que siguin tramesos al Ple de la Mesa perquè ho tinguin en consideració. 

La Presidència podrà assignar personal tècnic del Consell de l'Audiovisual de Catalunya als diferents grups de treball que es constitueixin per tal de facilitar-ne la tasca que desenvolupen. 

Així mateix es podran convidar persones expertes per assessorar els grups de treball sempre que es consideri oportú. 

Els grups de treball es reuniran i fixaran el calendari d'actuacions corresponents. Així mateix, elaboraran els documents i informes, i realitzaran les propostes o actuacions que considerin oportunes.

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya pot fixar indemnitzacions abonables per assistir a les reunions de treball a les persones que participin en els grups de treball de la Mesa, d'acord amb la dedicació que el càrrec requereixi. 

Article 10. Convocatòria i normes de funcionament
El Ple de la Mesa es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any. També es reunirà en sessió extraordinària quan sigui convocada per la presidència o a proposta de la tercera part dels seus membres.

De cada sessió s'aixecarà l'acta corresponent.

El Ple ordinari o extraordinari serà convocat per la Presidència, mitjançant una notificació tramesa als components, amb una anticipació mínima de dos dies hàbils a la data, incloent-hi l'ordre del dia i assenyalant-ne l'hora i el lloc de celebració.

El Ple es constituirà vàlidament quan hi concorrin un terç dels seus membres.

El Ple només farà públics els acords presos per unanimitat i, així mateix, només difondrà aquells documents consensuats també unànimement.

Com a excepció de la unanimitat, els acords per nomenar càrrecs a les vicepresidències es prendran per majoria. 

A cada membre del Ple li correspon un vot i, en cas d'empat, dirimirà el vot de la Presidència.

Declarada la urgència o excepcionalitat d'un assumpte pels membres del Ple de la Mesa, es podrà incloure, prèvia votació, en l'ordre del dia de la reunió del Ple per a la seva deliberació o acord.

La Permanent es reunirà, ordinàriament, un cop al mes, convocada per la Presidència mitjançant notificació tramesa als seus components.

S'establiran mecanismes de relació amb el Fòrum d'entitats de les persones usuàries de l'audiovisual.

Article 11. Criteris d'inclusió
La Mesa resta oberta a totes aquelles entitats i persones que treballen en la línia que plantegen els articles 1 i 2 d'aquest reglament.

A proposta de la presidència de la pròpia Mesa, el Ple del Consell de l'Audiovisual haurà de conèixer i aprovar la incorporació de nous membres.

Article 12. Dissolució de la Mesa
La Mesa es dissoldrà per acord de dues terceres parts dels membres en sessió extraordinària del Ple convocada a l'efecte.

Barcelona, 17 de juliol de 2009